HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 109

JPEG (Deze pagina), 666.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

kken. Russischen Gezant te Londen, als zoude in Duitsche en
e, de Oostenrijksch-Hongaarsche kringen de indruk gevestigd zijn,
digde " dat Engeland zich rustig zou houden, ten antwoord: ,,Deze
ztting indruk wordt te niet gedaan door de bevelen, die wij onze
orden l eerste vloot hebben verstrekt."
ibinet Den 2’7sten Juli gaf Grey van zijne vertrouwelijke waar-
emid- schuwing aan onzen Gezant te Londen, dat Duitschland op
n. De eene spoedige beslissing van Engeland, dat is te zeggen van
olgen zijn deelnemen aan den oorlog tegen ons, zou moeten reke-
zwaar nen, terstond kennis aan den Franschen Gezant.
Kon Lord Grey aaininemen, dat zulk eene openbaring aan
Onze t den Franschen Gezant den vrede zou dienen? Moest de
ijl Zij Franschman deze vertrouwelijke mededeeling niet beschou- I
j wen als eene belofte van gewapende hulp in geval van oor-
log? Moest Frankrijk daardoor niet worden aangemoedigd,
; Von Rusland de sedert dagen dringend gevraagde belofte te
r ver- j geven, dat het o.n.voorwaardelijk Rusland zou volgen in den
te be- oorlog? En moest Rusland niet door de zekerheid van het
reran- Engelsch en Fransch bondgenootschap in zijn oorlogsplannen
nd in tot op het uiterste worden gesterkt?
voor- Het Russische antwoord op het ochtend-gesprek van Lord
n ons Grey liet inderdaad niet op zich wachten. Des avonds van
F1 Väll dienzelfden dag, dat was de 29ste Juli, droeg de heer
itiare l Sassonoff, den Russischen Gezaïnt te Parijs op, aan de Fran-
Engel- j sche regeering zijn oprechten dank te betuigen voor de hem
te be- door den Franschen Gezant gedane verklaring, dat Rusland
en, in i geheel en al op den bijstand van het verbonden Frankrijk
opge- kon rekenen.
lalicië
Rusland verzekerd van de gewapende hulp van Frankrijk
en Engeland.
Grey: j Zoo stond Rusland in den nacht van 30 op 31 Juli voor
n den het feit, dat door onze pressie Oostenrijk-Hongarije tot toe-
r 103