HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 108

JPEG (Deze pagina), 698.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

stand, het zwaarste gewicht van den oorlog drukken. I
Het politieke prestige van Oostenrijk­Hongarije, de (
wapeneer van zijn leger, zoomede zijne gerechtvaardigde r` 6
aanspraken tegenover Servië, zouden door de bezetting i
E van Belgrado of andere steden voldoende kunnen worden 1 ·e
gevrijwaard. Wij moeten derhalve het Weensche Kabinet
fl dringend en nadrukkelijk in overweging geven, de bemid- s
F; deling op de aangeboden voorwaarden te aanvaarden. De e
Y verantwoording voor de anders te verwachten gevolgen 2
’° zou.voor Oostenrijk-Hongarije en ons ongemeen zwaar r
­_ Zijn? j
K De Oostenrijksch-Hongaarsche Regeering ging op onze ä
j 1 met zooveel nadruk gestelde overwegingen in, terwijl zij
‘· haren Gezant te Berlijn de volgende instructie gaf: J
ii 1 ,,Ik verzoek Uwe Excellentie, den staatssecretaris Von l
t Jagow voor de ons door den heer Von Tschirsehky ver- j g
V strekte mededeelingen met bijzondere verplichting te be- <
danken en hem te verklaren, dat wij, ondanks de veran- l
dering, die sindsdien door de mobilisatie van Rusland in j 1
s § , den toestand is ingetreden, gaarne bereid zijn op het voor-
‘_ stel van Sir Edward Grey, als bemiddelaar tusschen ons 1
“ en Servië op te treden, in te gaan. De voorwaarden van <
i onze aanneming zijn echter natuurlijk, dat onze militiare l §
K K actie tegen Servië voorloopig doorgaat, en dat het Engel- j {
·j sche Kabinet de Russische regeering zal trachten te be- <
. wegen de tegen ons gerichte mobilisatie te staken, in j j
· K welk geval ook wij natuurlijk in dat geval de ons opge- E
· drongen defensieve militaire tegenmaatregelen in Galicië
l onmiddellijk zullen intrekken? j _
• ­
j De tegenovergestelde houding van Lord Grey.
i' Hiertegenover stel ik de volgende stappen van Lord Grey:
Den 2'Ysten Juli 1914 gaf hij op eene opmerking van den
102 K
je * K
ï . ·`
j Eji .
Ir`! . '

tt; êt