HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 107

JPEG (Deze pagina), 640.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

vrede Rusland door Engeland aangemoedigd.
ëjêäe I Neen, Mijne Heeren, de waarheid is: Nooit of te nimmer
ld gg I zou Rusland tot den noodlottigen stap hebben besloten, als
G van het niet van den kant van den Theems door actieve en pas-
. am? j sieve daden tot dezen stap ware aangemoedigd.
D VOL Ik verwijs hier naar den stand van zaken op het oogenblik,
Listêp j dat Rusland het bevel tot algemeene mobilisatie uitvaar-
1 van j digde.
ging j
Il W1] I De invloed door Duitschland op Oostenrijk uitgeoefend tot
I het behoudivan den vrede. "
- I
Ti I Bekend is de instructie, die ik den 30sten Juli aan onzen
and- Gezant te Weenen heb gegeven. In deze instructie heb ik
__ j aan de Oostenrijksch-Hongaarsche regeering eene directe
ar der l overeenkomst met Rusland dringend op het hart gedrukt
[_ uit- j en uitdrukkelijk uitgesproken, dat Duitschland niet wenschte,
Jorlog j door het niet opvolgen onzer raadgevingen, in eenen wereld-
algc_ brand te worden meegesleurd. Lord Grey weet ook beslist,
mbüi_ dat ik een door hem op 29 Juli aan onzen Gezant gedaan be-
3 paS_ I middelingsvoorstel, dat mij een geschikte basis voor het
j behoud des vredes leek, met de meest besliste aanbeveling
m0bi_ naar Weenen heb doorgezonden:
j Destijds heb ik naar Weenen getelegrafeerd:
1itsch­
I ,,V0or het geval de Oostenrijksch­Hongaarsche regee-
dit Op ring iedere bemiddeling afwijst, staan wij voor een wereld-
de ge_ brand, bij welken Engeland tegen ons zal zijn en, volgens
let fe_ alle voorteekenen, Italië en Roemenië niet aan onze zijde
eHeig_ zullen optrekken, zoodat wij met Oostenrijk-Hongarije
eigene tegen drie groote Mogendheden zouden komen te staan.
‘ Op Duitschland zou, tengevolge van Engelands tegen-
I 101
I
I
I
I