HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 106

JPEG (Deze pagina), 696.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

ieiïfiï t
ii` ;
zich te bezinnen en op het laatste moment den wereldvrede 1
te redden. Wij hebben ook Ruslands bondgenooten en vrien- _
den door dit uitstel op ’t laatste oogenblik nog eenmaal de
i nauwelijks in de wereldgeschiedenis bekende gelegenheid ge- °
boden om invloed uit te oefenen op Rusland ten gunste van 1
i T den vrede. ’t Was verge·efs. Rusland liet ons zonder ant- j E
1 woord. Engeland bleef tegenover Rusland in stilzwijgen vol- _
nl harden. Frankrijk loochende bij monde van zijnen Minister-
2,/ President tegenover onzen Gezant nog in den avond van ‘
Q 31 Juli kortweg het feit der Russische mobilisatie en ging
zelf tot mobilisatie nog eenige uren eerder over dan wij j
J onzerzijds mobiliseerden.
j Russische mobilisatie, volgens Russische ambtelijke mede-
j' deelingen, gelijkstaande met oorlog tegen Duitschland. {
, . ­ A j =
· Wat overigens het zoogenaamd verdedigend karakter der l ‘
algemeene Russische mobilisatie betreft, wil ik hier uit- (
W ik drukkelijk vaststellen, dat bij het uitbreken van den oorlog j (
in 1914 nog eene in het jaar 1912 uitgevaardigde alge- i
0 ` meene order der Russische regeering voor geval van mobili- (
° i satie van kracht was, waarin woordelijk de volgende pas-
‘ M i sage voorkomt:
f i _ ,,Op allerhoogst bevel beteekent de afkondiging der mobi- I
i lisatie tevens oorlog tegen Duitschland". j
T Tegen Duitschland, Mijne Heeren! In 1912, tegen Duitsch- j
, land! i
° Het is onverklaarbaar, hoe Lord Grey tegenover dit op
authentieke akten berustend feitenmateriaal nog bij de ge-
rj heele wereld en zijn eigen vaderland komen kan met het fa-
j i 1 beltje van de manoeuvre, waarmede wij den tot vrede geneig-
jj den Rus tegen zijn wil door dom bedrog omtrent onze eigene
maatregelen tot mobilisatie hebben uitgelokt. W
jjê ; 100 i
jij
;`ärM·­
i i
i` i i