HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 105

JPEG (Deze pagina), 688.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

€ té- Servisch conflict, op oorlogssterkte gebracht, en Rusland
têgê- j had dezen maatregel reeds op 29 Juli met de mobilisatie van
ï11SSï· 1 13 legerkorpsen beantwoord. Sedert den 19en Juli waren er
2 dêïï van de zijde van Oostenrijk-Hongarije verder geene militaire
1mo- 1 maatregelen genomen, die Rusland hadden kunnen aanlei-
l Was- l ding geven tot een algemeene mobilisatie, welkemet eene
Rt de l oorlogsverklaring gelijk stond. Eerst nadat de algemeene
bhüd mobilisatie in Rusland was gevolgd, is Oostenrijk-Honga-
büük rije ­- 31 Juli des voormiddags - ook zijnerzijds tot
j algemeene mobilisatie overgegaan.
tslui- 1
egee- j
iSal3i€> i Duitschlands uiterste pogingen om den wereldvrede te bc-
zich 1 `
_blwd j waren.
1, het j
heeft E Wij van onzen kant hebben zelfs toen nog lankmoedigheid
3 het en geduld geoefend tot op de uiterste grenzen der in acht-
s was neming van ons eigen bestaan en der verplichtingen tegen-
ratste ' over onze bondgenooten. Wij hadden immers reeds den 29sten
Cet is- 1 Juli, toen Rusland tegen Oo·stenrijk mobiliseerde, ook onzer-
ratre- zijds kunnen mobiliseeren. De woordelijke inhoud van ons
Hen- E verbond met Oostenrijk was bekend. Niemand had aan onze
,,L0- - 1 mobilisatie eene aanvallende beteekenis kunnen toeschrij-
ie! l ven. Wij hebben het niet gedaan. Maar ook op het bericht
l van de algemeene Russische mobilisatie hebben wij nog eerst
j met de afkondiging van den toestand van dreigend oorlogs-
l gevaar gean.twoord, wat nog geen mobilisatie beteekent. Wij
j hebben dit de Russische regeering medegedeeld en hieraan
lzing toegevoegd, dat de mobilisatie zou moeten volgen, indien Rus-
’St€H' i land niet binnen twaalf uur iederen oorlogsmaatregel tegen _
JT de j ons en Oostenrijk-Hongarije staakte en ons hiervan eene uit-
äaïllê j drukkelijke verklaring gaf. Daardoor hebben wij Rusland,
RuS‘ 1 _ zelfs toen door zijn schuld het oorlogsnoodlot niet meer af
’t het j te wenden scheen, nog eenmaal een termijn toegestaan om
« I ee
1
L N
1
1
1
1