HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 104

JPEG (Deze pagina), 713.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

9,. v
zerlijk postbestuur, over den afzendingstermijn der drie te- g
legrammen van den Russischen Gezant, deze nagenoeg tege- l j
lijkertijd in Petersburg moeten zijn aangekomen. De Russi­ j
sche Regeering kan derhalve slechts een korten tijd in den X
A ·j. bedriegelijken waan hebben verkeerd, dat de algemeene mo- I
bilisatie in Duitschland was afgekondigd. In elk geval was. j C
j de logenstraffing van dit bericht reeds gevolgd, voordat de· j (
V ~ Russische Regeering harerzijds de algemeene mobilisatie had I
V gelast. Mijne Heeren, wij behoeven geen enkele rechtbank 1
V te vreezen. i E
Verder kan ik vaststellen, dat de nieuwe lezing uitslui­-
‘ tend door Lord Grey is aangevoerd. Zelfs de Russische regee- i
ring, die toch het beste over de redenen van haar mobilisatie j ]
ij onderricht moest zijn, is nooit op de gedachte gekomen, zich ’
je voor haren noodlottigen stap te beroepen op het extra-blaxd l
i X van de ,,Lokalanzeiger". Lord Grey zal, naar ik aanneem, het l
· getuigenis van den Czaar niet willen wraken. De Czaar heeft
_ nog op Vrijdag 31 Juli, des namiddags om 2 uur, toen het (
mobilisatie-bevel van alle Russische strijdkrachten reeds was X
‘ afgekondigd, aan Zij.ne Majesteit den Keizer op diens laatste ‘ 4;
poging tot behoud van den vrede getelegrafeerd: ,,Het is. 1 Q
ego technisch onmogelijk onze militaire voorbereidende maatre­ g 2
W ` gelen te staken, die door de mobilisatie van Oostenrijk-Hon­ X
. garij e noodzakelijk geworden zijn". Geen woord over de ,,Lo- [ I
li · kalanzeiger", geen woord over een Duitsche mobilisatie! X
E ­ [ v
· De Oostenrijksche mobilisatie. i ë
Slechts terloops herinner ik eraan, dat ook de verwijzing i ii
i' van den Czaar naar de zoogenaamde mobilisatie van Oosten- ` 1
V 4 rijk­Hongarije volstrekt geen reden kon opleveren voor de· j C
algemeene mobilisatie van Rusland. Oostenrijk­Hongarije X 6
if had op het oogenblik, dat de _algemeene mobilisatie in Rus- _ 2
. . land werd gelast, slechts 8 legerkorpsen, in verband met het j is
es . 1
met l .
3
l