HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 103

JPEG (Deze pagina), 746.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

l
Dam€_ f ger" in den vorm van een extra­editie het valsche bericht de
j wereld inzond, dat Zijne Majesteit de Keizer last had gege- ,
ven tot mobilisatie. De heeren weten ook, dat de politie on- l
middellijk den verkoop van dit extrablad verhinderde en dat
de voorraad dezer exemplaren werd in beslag genomen. B0-
3 Rug vendien kan ik vaststellen, dat de staatssecretaris van Bui-
Zh gg tenlandsche Zaken terstond den Russischen Gezant en tege-
ij kon l lijk ook alle andere Gezanten per telefoon ervan onderricht-
Mm de te, dat het door de ,,Lokalanzeiger" verspreide bericht valsch
jj de was. Eveneens werd door de redactie van de ,,Lokalanzei-
_, doet l ger" aan het gezantschap gemeld, dat er een misverstand
V6 j€_ i had plaats gehad.
Bhläncl Voorts kan ik vaststellen, dat de Russische Gezant welis-
as tot waar onmiddellijk na het verschijnen van het extra-blad een
en b€_ i cijfertelegram naar Petersburg getelegrafeerd had, dat, vo]-
jê had ` gens het Russisch Oranjeboek, luidde: ,,Ik verneem, dat zoo-
j g€»[€_ j -even het mobilisatie-bevel van het Duitsche leger en de Duit-
­ajSCh_ ~ sche vloot is afgekondigd"; dat echter, na de opheldering per
)P het j telefoon van den staatssecretaris Von Jagow, op dit tele-
is, om j gram een tweede in gewone taal volgde, dat luidde: ,,Ik ver-
€€l.€D’ f zoek mijn laatste telegram als nietig te beschouwen. Ophel-
Et een dering volgt". Weinige minuten later zond de Russische
ïhêgft j Gezant in cijferschrift een derde telegram, hetgeen volgens
j het Russische Oranjeboek meldde, dat de Minister van Rui-
Lord j tenlandsche Zaken hem zooeven had getelefoneerd, dat het
alschc bericht van de mobilisatie van leger en vloot valsch was en
,d€mS7 dat de betreffende extrabladen in beslag waren genomen.
basis j Het onmiddellijk ingrijpen van staatssecretaris Von Ja-
jrjinêr j gow om het valsch bericht tegen te spreken ·- een ingrij-
pen, dat in het officiëele Russisch Oranjeboek met het tele-
j gram van den Gezant Swerbéjew bewezen wordt - weder-
legt op zichzelf reeds de bewering van Lord Grey, dat wij
Rusland opzettelijk hebben willen om den tuinjleiden, om
gydag, het aanleiding te geven tot mobilisatie. Ik kan echter ook
amêi- j vaststellen, dat overeenkomstig het onderzoek van het kei-
; 7 Q7
e l