HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 102

JPEG (Deze pagina), 670.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

L
ït
l
als zij beter waren ingelicht omtrent het begin, voorname- i g
lijk over de toedracht van de Russische mobilisatie? 1 Y
ïï i v
J t ij De nieuwe lezing over de Russische mobilisatie.
' · `~ (
dt Geen wonder, dat Lord Grey in zijn jongste rede de Rus- ‘
hi sische mobilisatie niet voorbij kon gaan. Hij zag zich ge- t
dwongen over de Russische mobilisatie te spreken. Hij kon j 1
niet langer tegenspreken, dat de Russische mobilisatie aan de G t
l Duitsche en Oostenrijksche voorafging. Maar nu hij de ‘
schuld van den oorlog van de Entente afwentelen wil, doet j ë
l* hij een gewaagde poging om door eene geheel nieuwe le- j 1
zing de Russische mobilisatie als het werk van Duitschland
_ voor te stellen. Lord Grey heeft gezegd: Rusland is pas tot l
mobilisatie overgegaan, nadat in de Duitsche bladen een be- i (
richt was gepubliceerd, dat Duitschland de mobilisatie had j ë
L gelast en nadat ditzelfde bericht naar Petersburg was gete­ j {
legrafecrd. Onder verwijzing naar de zoogenaamde vervalsch­ l E
te depêche uit Ems in 1870, voegde hij daarbij, dat op het t t
door ons gekozen oogenblik een manoeuvre uitgevoerd is, om j E
. een ander land tot een verdedigingsmaatregel te provoceeren, j ’
en dat daarna deze verdedigingsmaatregel door ons met een ‘
l pi ultimatum is beantwoord, dat den oorlog onvermijdelijk heeft j (
A G G gemaakt. G 1
j , Het heeft twee en een half jaar geduurd, voordat Lord l
A Grey is gekomen tot deze even nieuwe als objectieiëvalsche l
lezing over de oorzaken van den oorlog. De geschiedenis, (
waarop hij doelt, is bekënd. Het dokument, dat de basis
vormt van zijn bewijs, is een extra-blad van de ,,Berliner ä
Lokalanzeiger". l
l Gl ï
fi Het extra-blad van de ,,Berliner Lokalanzeiger". i ä
H De heeren herinneren zich wellicht, dat op Donderdag, j 1
den 30 Juli 1914, vroeg in den namiddag, de ,,Lokalanzei- j `
96 i ‘
«z’ ‘ l
jij i a l
ill; v ' l