HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 101

JPEG (Deze pagina), 705.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

j de vertegenwoordigers der buitenlandsche pers daarover ge-
sproken. Bij die gelegenheid heeft de Engelsche Minister een
t woord gesproken, dat verdient te worden vastgehouden. Hij
j toch zeide, dat men niet genoeg kon terugkomen op den oor-
de sprong van den oorlog, want deze oorsprong zou van invloed
l zijn op de vredesvoorwaarden. Wanneer het waar zou wezen,
Vglj dat Duitschland den oorlog was opgedrongen, dan ware het
niet meer dan logisch, dat Duitschland waarborgen verlang-
de tegen een aanval in de toekomst. Dat is in allen gevalle
j eene merkwaardige bekentenis. Natuurlijk volgt daar dade-
l lijk op de stelling, dat het tegenovergestelde van de Duit-
ijksdag sche voorstelling der feiten omtrent de oorzaak van den oor-
er, Dr. j log de juiste is en dat niet Duitschland tot oorlog werd ge-
uiteen­ prest. In verband met het alles beheerschend gewicht, dat
Lord Grey eerst onlangs aan deze vraag ter bepaling der
I vredesvoorwaarden toekent, en dat wij haar aldoor hebben .
j toegekend, ben ik genoodzaakt, het feitencomplex nog eens
Tzükëll l vast te stellen en den nevel te verjagen, waarmede onze
ul tegenstanders de verhouding der zaken trachten te om-
j sluieren. Tegenover u, Mijne Heeren, kan ik daaromtrent
.· slechts bekende dingen herhalen.
g heeft
3Igad€‘ Wat heeft den oorlog onvermijdelijk gemaakt?
emeen­ j
betee- l De daad, die den oorlog onvermijdelijk maakte, was de·
ien ge- Russische algemeene mobilisatie, die in den nacht van 30
tn uwe j op 31 Juli 1914 werd gelast. Rusland, Engeland, Frankrijk
er ver- j - de heele wereld wist, dat dezeç stap ons een langer dra-
l len onmogelijk moest maken, dat deze stap gelijk stond met
en, die eene oorlogsverklaring. In de geheele wereld, ook in Enge-
ijn ge- land, begint men tot het juiste inzicht te komen omtrent de
g naar l noodlottige beteekenis van de Russische mobilisatie. De
j onze j waarheid breekt zich baan. Een Engelsche geleerde van we-
»ortzet- j reldvermaardheid heeft eenigen tijd geleden geschreven:
ede tot j ,,Velen zouden anders denken over het eindevan den oorlog,
l
l