HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 100

JPEG (Deze pagina), 600.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

1 de
‘ SP
" E1 1 ‘ 1 w<
1 1 11 1 tot
Rede van den Rijkskanselier in de
‘ · 1
1 1 zitting van de Hoofd-Commissie van 1 de
.. ' Hi
1 den Rijksdag van 9 November 1916. 1 de
1 1
. . ..,......... ` 1 EG
r 1 11;
1L In de zitting van de Hoofdoommissie van den Rijksdag sc
van den Qden November 1916, nam de Rijkskanselier, Dr. 1 lo
2 . von Bethmann Hollweg, het woord tot de volgende uiteen- pi
zettingen: L.
1 .. 1 V1
1 1 tc
1 De rede van den Engelsclien Minister Grey over de oorzaken 1 vg
van den oorlog. te
? - 1 sl
1 4 " S1
M; Mijne Heeren! De gang van zaken in den Rijksdag heeft
mij niet in de gelegenheid gesteld nog in de volle vergade- pj
11 ring het woord te nemen tot uiteenzettingen van algemeen- ··
1 · politieken aard. Ik ben echter van meening, dat de betee- 1
11 kenis, die ik aan deze uiteenzettingen hecht, volkomen ge- E
billijkt zal worden, als ik ze doe voor het forum van uwe oi
Hoofdconimissie, en daarom heb ik uwen voorzitter ver- 1 -
‘ zocht de tegenwoordige zittingbijeen te roepen. 1 l<
Mijne Heeren! De kern der uitvoerige besprekingen, die e
1 1 hier in de Hoofdcommissie alle voorgaande weken zijn ge- la
11 1- 1 t houden, is ten slotte geen andere geweest dan de vraag naar 1 p
111 ` de voortzetting en het einde van den oorlog. Bij onze 1 v
s vijanden is er in den regel slechts sprake van de voortzet- y
1. 1 ting des oorlogs. Ook Lord Grey heeft in zijne tafelrede tot 1 x
11; 94 1
1ï 1 1
111 1
11