HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 10

JPEG (Deze pagina), 682.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

Ruslands inmenging. Duitsche bemiddelingspogingen.
Van het eerste oogenblil: van het conflict tusschen Oosten-
rijk en Servië af betoogen wij en doen wij er alle moeite l
voor, dat dit geschil tusschen Oostenrijk-Hongarije en Servië
beperkt moet blijven. Alle kabinetten, en in het bijzonder
het Engelsche, nemen hetzelfde standpunt in. Slechts Rus-
land verklaart, dat het bij de beëindiging van dit geschil
een woord moet inedespreken. Daarmede steekt het gevaar
van Europeesche verwikkelingen dreigend den kop omhoog.
Zoodra de eerste betrouwbare berichten over militaire maat-
regelen van Rusland in ons bezit zijn, laten wij in St. Peters-
burg vriendschappelijk maar met nadruk verklaren, dat
oorlogsanaatregelen tegen Oostenrijk ons aan de zijde van
onze bondgenooten zullen doen scharen en dat militaire
toebereidselen tegen ons zelf ons tot tegenmaa-tregelen zullen
dwingen. Mobilisatie zal echter grenzen aan oorlog. Rusland
verzekert ons op plechtige wijze zijn vredelievendheid en
betuigt, dat het geen militaire maatregelen tegen ons zal
treffen. Intusschen tracht Engeland bemiddelend op te
treden tusschen Weenen en St. Petersburg, waarbij het door
ons krachtig wordt gesteund. `
Den 28en Juli verzoekt de Keizer den Czaar telegrafisch,
wel te overwegen, dat Oostenrijk-Hongarije het recht en den
plicht heeft, zich te weer te stellen tegen Groot­Servische
kuiperijen, die zijn bestaan dreigden te ondermijnen. De
Keizer wijst den Ozaar op de gemeenschappelijke belangen j
der monarchieën tegenover de misdaad van Serajewo. Hij
verzoekt hem, hem persoonlijk te ondersteunen, om het ge-
schil tusschen Weenen en St. Petersburg uit den weg te
ruimen. Ongeveer gelijktijdig en nog vóór de ontvangst van
dit telegram verzoekt de Czaar van zijn kant den Keizer om
zijn hulp, om in Weenen op matiging aan te dringen. De
Keizer neemt de rol van bemiddelaar op zich. Maar nauwe-
lijks is de door hem op touw gezette actie in gang, of ‘
6 .