HomeEen brief aan De HerautPagina 3

JPEG (Deze pagina), 707.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 2.68 MB

met gelijke strekking in 1827 en later in 1i`rankrijk ge-
schied is, en waaromtrentik ernstig verwijs 0. a. 11aar de
,,Mém0ires pour servir ïn. l’histoire de mon tcmps,” par M.
Guizot, tome premier, ehapitres VII et VIII, en naar
de Mémoires van Dupin (ainé), in 1856 te Parijs bij
Henri Plon verschenen , tome deuxième, pages 328 et
5344. - ,,AvZele­loi, le ciel l`aldera,” zoo heette deze
société éleclorale, ,,dans laquelle des hommes très divers
d’idées générales et d’intentions définitives se rapprochèrent
et se concertèrent.”
Ten onregte tot heden trachten sommige partijbladen
deze vrede en zamenwerking zoekende Algemeene Kiesvcr­
eeniging als eene gecentraliseerde partijclub voor te stellen,
Ik kan mede u, geachte Redactie van ele Heïaal! de
verzekering geven, dat er in de Qdc Algemeene Vergadering
van 3 April niets is ontnomen aan de breede fundamenten
der gedrukte circulaire van Januarij jl. met reglement.
Verwacht van mij, bid ik u, naar mijne krachten, de
handhaving eerlijk en onbewimpeld van dat nationaal
standpunt. Ik haat exclnsinisnzus en wensch een constitu-
tioneel burger en geen partijman te zijn.
De derde en buitengewone Alg. Vergadering zal plaats
hebben te Utrecht, op 15 Mei e. k. (I) Ik blijf bereid,
bij opneming van dezen brief, u verder op de hoogte te
houden, voor zoo ver het openbaar standpunt der Alg.
Kiesvereeniging betreft.
Met gevoelens van achting en Christelijke sympathie
verblijvende Uw. dv. Dienaar,
Jonkheer M. SA1.vAnon.
Haarlem, 19 April 1869. _
P. S. Het door het Hoofdbestuur der Algemeene Kies-
vereeniging opgemaakte verslag der Algemeene Vergade-
ring op 3 April te Amsterdam is 0. a. te vinden in het
`Bijvoegsel van het Dagblad van Zuidhelland en `s Graven-
hagc, dd. 11--12 April 1869 , no. 85 *
(l) Een verslag van deze Vergadering is uit Utrecht n het Dagblad
van Zuidholland en ’s Gravenhage van 19 Mei 1869 n°. 115 opgenomen.
(B) Op bovenstaanden Brief is door de redactiën der Amsterdamsche
Courant, van het Utrechtseh Provinciaal en Stedelijk Dagblad (beiden
op 14 Mei 1869) en van de Haarlemsche Courant (op 18 Mei 1869) de
publieke aandacht gevestigd.