HomeEen brief aan De HerautPagina 2

JPEG (Deze pagina), 728.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 2.68 MB

Vooral trekt mij in genoemde welsprekende circulaire
de zinsnede: ~()penbaarheid in alles wat met het werk
der verkiezingen in verband staat is een hoofdbeginsel der
verceniging. Daardoor meent zij reeds eene groote dienst
te bewijzen aan de openbare zedelijkheid , die door naam-
looze en geheimzinnige machinatiën bij verkiezingen tel-
kens op jammerlijke wijze wordt gekwetst"
Bij overeenstemming van c0nstitntioneel-monarchale be-
ginselen, hier blijkens de circulaire en het reglement in
het bijzonder door dat van ornnnnnnnnrn gewaarborgd,
achtte ik het pligt, mij aan te sluiten, en adhéreerde
openlijk en welcle emclereu lul rleel¢zem2I7z_q 0p in het Dag-
blarl mm Zmïel/wllaml en °.s Gmvemlage van 27 Februarij jl.
n°. 49 en in het Algemeen Hamlelsbleul van 1 April
n°. 11614 bij publicatie aan «»Landgenooten.`°
De tweede Algemeene Vergadering te Amsterdam , in
het lokaal Eensgezindheid, op het Spui, op 3 April, werd
door mij bijgewoond, en ik nam de vrijheid, enkele wi_j­
zigingen op het voorloopig reglement aan te bieden, voor-
namelijk strekkende tot het alllvlruk/cel;]/c opnemen van
het beginsel van openbare bijeenkomsten of meetings, tot
­, het opwekken der algemeene belangstelling in de nationale
zaak en tot voorlichting der kiezers, en tot het kiezen
van eenen bepaalden zetel voor de Vereeniging, liefst te
Amsterdam , of wel beurtelings te Amsterdam en in den
Haag, met vrijlating aan het Hoofdbestuur om naar om-
standigheden ook soms in andere voorname plaatsen de
Algemeene Vergaderingen te beleggen.
Het mag inderdaad als prevlrleelieel worden aange-
merkt, en met een bescheiden, doch warm gevoel voerde i
ik dit in de Algemeene Vergadering van C5 April te
Amsterdam aan, onder den luiden bijval van deze, dat de
geëerde nog krachtige grijsaard Mr de Kempenaer, om
verloop van een en twintig jaren na 1848, tot de tegen-
woordige eerste oproepers van deze ,,Algemeenc Kiesver-
eeniging" heeft mogen behooren , en in het Hoofdbestuur
op bijzonderen en algemeenen aandrang definitief gehand-
haafd is geworden.
Zal deze ,,Algemeene Kiesvereeniging" in waren con-
stitntionelcn zin aan hare roeping voldoen , dan kan w
haar nuttig zijn de aandaehtige overweging van hetgeen