HomeEen brief aan De HerautPagina 1

JPEG (Deze pagina), 691.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 2.68 MB

EEN BRIEF MN DE HERAUT ” W l
H ' " [
(Uitgave van ll. DE HOOGH, te Amsterdam. ­- Opge-
nomen op Vrijdag 7 Mei 1869, in NO. 19.)
Aan. de Redactie met z/De Hercmi?
Uitgaande van de gedachte, dat de circulaire van Ja-
nuarij 1869 van de [/Algemeene Kiesvereeniging in Ne-
derland`° en het daarbi_j gevoegde reglement van 12 De-
cember 1868, ­- beiden onderteekend door het op dezen dag
benoemde voorloopig Bestuur, zamengesteld uit veertien
geachte en bekwame mannen, uit onderscheidene plaatsen
van ons land, en waaronder de hooggewaardeerde, waar-
lijk vrijheidlievende oud-Minister Mr. J. M. de Kempe-
naer, te Arnhem, ­­- u bekend zijn , acht ik het nuttig, '
de aandacht uwer talrijke lezers meer bepaald op deze ge-
wigtige zaak te vestigen, die voor de degelijke constitu-
tionele ontwikkeling van ons vaderland gewigtige gevolgen
hebben kan, wanneer het genomen initiatief wel begrepen
_ wordt en meê door andersdenkenden met uverecnigde
krachten ,” alzoo zonder partijschap, wordt ondersteund.
Dát kan aanvankelijk geschieden, indien men als uitgangs-
punt aanneemt de genoemde circulaire en het voorloopig
reglement, op ware constitutionele grondslagen vastge-
steld; als men nagaat, dat de heer Mr. J. M. de Kempe-
naer een der meest bevoegde mannen is, om de grondwet
te interpreteren en te helpen toepassen, als eenig overge- ‘
bleven lid naast den heer Thorbecke van de Commissie
van vi_jf mannen, aan wie door wijlen onzen beminden
Koning Willein 11 in 1848 het ontwerp van wijziging der
vorige grondwet werd opgedragen. Als Minister van Bin-
nenlandsehe Zaken naast den niet minder vrijheidlieven-
den en verdienstelijken Mr. Dirk Donker Curtius voor
Justitie, hielp de geachte Mr. de Kempenaer die grond-
wet nog in hetzelfde jaar vaststellen, in overleg met de
Staten-Generaal. Bij velen en ook bij mij is de indruk,
dat de heer Mr. Thorbecke later in zijn openbaar leven
van de constitutionele beginsels van 18448 afgeweken is.