HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 9

JPEG (Deze pagina), 545.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

··- 7
i Wil dit zeggen, dat deze enkele omstandigheid
voldoende zijn zoude om het voorstel van den Mi-
j nisterraad tot ontbinding der Kamer te veroordeelen ?
l Allerrninst: de redenering door de Ministers gevolgd
T is volkomen logisch: De Tweede Kamer -- dit is
de gedachtengang ­ heeft de grondwet geschonden
door - om de terminologie van de Heeren minis­
terielen te gebruiken ~~ een schendende hand uit
te steken naar een van ’s Konings prerogatieven;
eene Kamer, welke de grondwet schendt, kan nooit
zijn de vertegenwoordiging van de nederlandsche
‘ natie ­« ergo: het verband tusschen Kamer en kiezers ·
is verbroken en kan alleen door nieuwe verkiezingen
worden hersteld.
De conclusie is onberispelijk, en ik zou de laatste
g willen zgn die haar betwistte. Het nederlandsehe i
volk, welke overigens ook züne gebreken en tekort- à
koniingen zyn moge, is een trouw volk: misschien ,
hecht het te weinig aan zijne eigen regten, maar het
hecht, hiervan ben ik innig overtuigd, oneindig
veel aan de regten, welke het bü grondwettig ver
bond plegtig als de regten des Konings heeft erkend. j
_ Kan men het tot de overtuiging brengen, dat die
bezworen regten worden verkort, geen partüleuzen,
geen politieke belangen zullen het weerhouden met
verpletterende meerderheid de zijde te kiezen van
zijnen vorst. gj
Maar is ook het uitgangspunt juist gekozen? Al
het gewigt van het staatsstuk dat hier besproken
wordt, schuilt in die vraag. Het is de eerste maal,
> ,
l
j
.. I