HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 8

JPEG (Deze pagina), 556.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

6 ....
oordeeld: indien ooit eene groote volksbcweging op t
mystiiieatie is uitgeloopeu, dan was het toen. Toch
‘ was in die dagen de ontbinding van de Kamer
l rationeel: talrüke feiten van buiten bewezen zonne- ‘
klaar, dat er in de volksstemming eene groote om- T
keering was voorgekomen; al lag de valsche waan
bij het volk, werkelijk was de Tweede Kamer van
Maart 1853 niet meer de getrouwe uitdrukking van
den nationalen geest, niet meer de waarachtige ver
tegenxvoordiging van het nederlandsche volk. Door
haar te ontbinden werd het koninklijk prerogatief
juist gebezigd tot het doel waarvoor het gegeven ‘
werd: niet ter beslissing van deze of gene bijzondere
kwestie - in de constitutionele monarchie is het .
volk geen souverein, en dus ook geen beslissende
magt - maar om aan de vertegenwoordiging de zede- i j
I lüke kracht terug te geven, welke zü behoeft, tot
handhaving van haar gezag; eene kracht, die ner-
gens anders liggen kan dan in de onbetwistbare
zekerheid van hare homogeneïteit met de natie.
Geheel anders thans. Nog maar weinig maanden
geleden hebben de kiezers, terwijl juist dezelfde
vraagstukken hangende waren als in deze dagen, ,
van hunne politieke gevoelens doen blüken, en sedert
is, zoo ver ik weet, niets voorgekomen waaruit ook
maar van verre eene veranderde stemming bij het Y
kiezersvolk zou kunnen worden opgemaakt. Ik heb ge-
hoord en gelezen van levendige emotiën, opgewekt door
het verbod om kermis te vieren, maar van politieke
bewegingen vond ik hier noch elders een spoor.
>