HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 57

JPEG (Deze pagina), 609.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

it i
li t r
E DE ONTBINDING DER TWVEEDE KAMER. it
l i
j Maar in elk geval zoude de stof, welke dezer da- j
{ gen tot zoo levendige protesten aanleiding geeft,
. niet voorhanden zijn geweest; de Regering had op
een zuiver terrein gestaan en de strijd geloopen over
een ja bij uitstek moeijelijke, maar eerbiedwaardige °
kwestie, met de teederste belangen van Nederland i
innig verbonden. Vóór alles hadde men dit verkre- i
gen, dat de ontbinding der Kamer, trots al het
vertraag daaruit voortgevloeid, de eindelüke oplos-
sing zou hebben verhaast van een vraagstuk, welks .
spoedige beslissing dringend gevorderd wordt, niet
j enkel om aan de kwijning van Java, maar ook om j,
` aan de kwijning van ons eigen politieke leven een F
einde te maken.
Moge de nieuwe Kamer, welke wü te gemoet t L
gaan, een gelukkiger leven hebben dan hare voor- ,.
gangster gekend heeft. Moge zü er in slagen den
goeden naam van onze Staten-Generaal te herstellen _ _
GD glllJS/Llgê gGlZlllg`€IllS átflëggêll Väïl ODS V€l'l1l0g`€lll j
tot zelfregering. Moge vóór alles de waarheid, te Q
lang reeds uit het staatsbestuur gebannen, daarin i i'
terugkeeren en heerschen, daar waar tallooze intri- j ‘
gues, liberale en half liberale, conservatieve en half E,
conservatieve, zoo lang reeds hebben heerschappij
gevoerd. Ziet, zoo eenige, dan mag deze wensch
een bij uitnemendheid nationale heeten, want het
is de wensch dien alle eerlüken, alle denkenden,
alle onpartüdigen elkander sinds jaren hebben toe- . E
_ gefluisterd. Maar daarom wil ik er dan ook met § .
allen ernst dit bhvoegenz Eisoht gij waarheid van i

2 E ë
“ i l
` .wW,,,-..,-.` . ,,.,.g«a.­,¤,,. 4/ I