HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 56

JPEG (Deze pagina), 579.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

_" 56 DE oNtrB1NDrNe DER TWEEDE KAMER. j
te midden van de opgewekte hartstogten tot eene
V zuivere beslissing te geraken van het hangende ge-
schil, maar ernstig twijfelende, vraag ik: heeft men j
met al die naauwgezetheid, welke hier vooral pligt- U _
matig is, gedacht aan de eer van den Vorst? Nog
eens, aan kwade trouw van eerlüke mannen als onze t
Ministers zün, wordt zelfs van verre niet gedacht; l
maar hoe meer ik overtuigd ben van die goede
trouw, hoe meer ik mij verbaas over de schrome­
., lijke ligtzinnigheid, welke in den brief van 27 Sep-
tember doorstraalt.
_ En dat alles, waarom? Men wilde de Kamer ont-
, binden, en ik erken gaarne dat van het standpunt
der Regering voor zulk eene ontbinding termen ge- i
noeg te vinden waren. Maar waarom juist dat mo-
tief gekozen, die onverdedigbare theorie? Waarom
niet eenvoudig gezegd: “Het votum over de motie-
' Keuehenius bewüst, dat in de Kamer niet zoo-
· i veel ondersteuning vinden als volstrekt noodig is
" om met goed gevolg dat koloniaal programma te
kunnen uitvoeren, waaraan wij ons bij de aanvaar-
1 ding van het bestuur verbonden hebben. Toch blij-
ven wü meenen, dat dit programma bü uitnemend-
heid nationaal is, en dat de Kamer, die het regt-
streeks of zijdelings bestrijdt, niet in waarheiddoor
kan gaan voor de vertegenwoordiging van het ne-
A derlandsehe volk. Sommigen hadden die conclusie
‘; misschien voorbarig genoemd, en vele anderen ver-
W zekerd, dat na de verkiezingen van Jung een nieuw 1
li bgrogp Op de kiezers ten eenemale overbodig was. q-
i
l= .
9, ,.,..e.,..n ..;;,,;;,.,%¢;;.;__,,_ c__, __` -