HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 55

JPEG (Deze pagina), 601.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

rz · I i "
j x E .
t l` 2
nl nn ONTBINDING DER TWVEEDE KAMER. 55 j P
a
l E vertoog de wereld te worden ingezonden. Op mijn woord, [
r Mijne Heeren, het half martiale, half doctorale pak, jj
;’ dat gg dezer dagen hebt aangetrokken, het is voor
E alles perfect ridicuul. jl
Welnu, al die tragisch-cornische elementen, welke x
zich nu in den strijd komen mengen, de Regering j
‘ had ze kunnen en moeten voorzien; zij had moeten l
E. weten, dat de regtsvraag, die zij stelde, door hare j
vrienden zoude worden aangegrepen om den ko- I
ninklijken naam op den voorgrond te schuiven, ten
einde met behulp van dezen het natuurlijk regtsbe­ j
wustzijn der natie te verstikken en haar gezond l igli J
verstand te benevelen. Zij had voor alles moeten 1
li weten, dat het niet aangaat den naam des Konings ` 4
te verbinden aan eene theorie, welke de regtsgeleer- j 2
den schier eenparig als een sophisme en als een vree- j; l
ip ger ongehoorde ketterij zullen uitkrijten. De onsohend- j
bare Koning is niet onfeilbaar, herinnerde nog dezer j ,
j dagen de Heer Groen van Prinsterer. Heeft men
daarop gelet? Heeft men gedacht aan den toestand jij
ri waarin de Vorst zoude verkeeren, wanneer de na-
i tie - zooals toch meest waarsehünlijk is - op ly
30 October a. s. die feilbaarheid plegtig mogt con- Q
stateren? Heeft zij gedacht aan zijne verhouding
i tegenover de nieuwe vertegenwoordiging, wanneer al
ii deze, het voetspoor van hare voorgangster druk-
kende, een weg bewandelen gaat, die, volgens de { .,
nu gegeven verklaring, moet uitloopen op schending A J
j van zijne koninklijke regten ? Ik spreek nu niet van Q
* het volk, van de weinige kans die er overblijft om j
g,
{ ri
l 2
E l
l
_, _ , t te . .... O antw ,,,..