HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 54

JPEG (Deze pagina), 587.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

. · 7
. E ë
E :34 DE ONTBINDING DER TWEEDE KAMER.
E i
kool als republiekeinen en vijanden van Oranje moeten ?
teekenen, al wie niet geneigd is met een domme
, massa in te stemmen, dat sedert 27 September wit {
zwart en regt krom geworden is. Mün hoofd gloeit, E
als ik het oog laat vallen op de champagne-artikelen
van de groote conservatieve bladen met vette letter
en breede tusschenruimte gedrukt, als om den enkelen `
druppel gezond verstand te laten ontglippen, welke E;
toevallig mogt zijn binnengeslopen, artikelen op-
merkelük alleen om den weergaloozen rijkdom van in-
·* sinuatiën in zoo kort bestek byeengebragt. Hoe
jammer, dat wü in den ernst van het oogenblik niet
Q genoeg oogen kunnen hebben voor al het comische
dat die zoogenaamde groote conservatieve journa-
_ j listiek in deze dagen oplevert. Zie hoe die jour-
nalisten nu eens met hunne lange pennenhouders
post vatten voor den troon van Oranje ~ voorwaar Y
een andere lijfwacht gewoon! ~ om stand te houden
tegen een oproerigen hoop, die, aangevoerd door
· Keuchenius en Godefroi en Storm, komt aanhollen,
` en het blijkbaar op den koninklgken troon gemunt ri
heeft. Zie hoe dan weder die zelfde journalisten
bukken onder de vracht van boeken, hier en daar
en overal bneengeschommeldg hoe ze over die boe- E
ken liggen heengebogen, zoekende naar plaatsen ‘
die in de kraam te pas komen; hoe zg de groene ·
en rüpe vruchten van al dat snuffelen en zoeken
voorzigtig zamenrügen, rijgen, rügen en rijgen tot
·· de ellemaat verkregen en het dagbladartikel vaardig j
is om onder den bescheiden titel van wetenschappelük *
[
n L _;,,,..` ïiï L;:·,..#._.,..M.,­«­v¤~­-­·­ ’ s M V