HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 53

JPEG (Deze pagina), 564.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

DE OTLTBINDING DER TXVEEDE KAMER. 53
jï i
ä er moet althans -­ zoo als onze dames zeggen - "een
I sehijntje" overblijven. Dit zij nimmer een verwijt,
t want soortgelijk lot treft, vroeger of later, schier alle l
‘ sprekers. Maar dat de Ministers, nog warm van den
strijd in de Kamer gevoerd en onder den eersten
indruk van de gevoelens, door dien strijd opgewekt,
den Koning voorstellen gebruik te maken van het ge-
_ t wigtigste maar tevens gevaarlijkste regeringsregt dat l
·hern is toegekend; dat zü dit voorstel steunen op
eene theorie, vroeger althans door een hunner be­
streden, eene theorie die zij wisten of moesten
, weten dat door 99 op elke 100 juristen wordt ge-
wraakt; eene theorie die zij zelve zouden verwor- D
pen hebben, indien zij hadden kunnen goedvinden
daarover in de stilte van den naderenden nacht, ij
­s- dien voorzigtigen en voortreffelüken raadgever, --
een enkel oogenblik na te denken, ziedaar wat j
V mij ongehoord voorkomt. Zelden werd door eene ij
p nederlandsehe Regering grooter politieke fout ge- ‘
pleegd. i_
Maar ik heb nog grooter grief: de Regering wist
j of moest weten, dat zij de vraag in haar manifest
gesteld niet kon opwerpen zonder over Nederland
te brengen den rampzaligsten strijd, welke zijne
burgers verdeelen kan: strüd over de regten van
het Koninklük Huis. l/[Que pen trilt van veront-
waardiging, als ik denk aan die opgesobroefde ma-
nifestatiën van eenvoudige werklieden, zoo als het
beet, die in hunne hulde, aan sommige ministeriele
afgevaardigden gebragt, vóór alles met een zwarte
ij .
' “ @.r,;:,,,.:..,.:,,__...ar.L­lv.-.,.,..n,,.,n“,_, , _,,? _ ,.,,g,,ï..A.l;,;,,..,L.....•j i,/`7