HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 51

JPEG (Deze pagina), 484.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

i l
1 l
l
DE isnvonennnrn van nn ·rwnni;>n KAMER. :51 1
’t Wordt tüd te coneluderen, en ziehier waarop
l müne conclusie nederkomt. Eene geheimzinnige, on~ 1
i zigtbare hand waart dezer dagen rond in alle steden 1
1 en dorpen van het lieve vaderland, zoekende naar
uwe neuzen, o kiesgeregtigden van Nederland, en
j pogingen doende hare uiterste spitse tusschen duim
en wüsvinger vast te klemmen. Past op uwe neu- · à
zen, zeg ik u, gü vooral die lange neuzen draagt. l
Mogt echter mün raad niet baten ­ wat zij alleen
waarschünlijk kunnen achten die beweren dat in
elken grooten volksstrüd het gezond verstand van 1
regtswege onderligt -­ mogt gü goedvinden met de 1
Ministers te verklaren dat de nu ontbonden Tweede ‘
Kamer zich heeft schuldig gemaakt aan grondwet-
schennis, dan zal ik niet verder opkomen tegen uwe ll
beslissing, maar reeds bü voorbaat dit antwoorden: 1
1 "Heeren Kiezers, tweemaal twee blijft vier, ook nog
na 30 October l866." Mogt gij in uwe ondoorgron­ 1
delijke wüsheid kunnen goedvinden met verplette­
rende meerderheid te verklaren, dat de aarde stil 1
= staat; aan u de eer en de vrgheid, maar aan mij
het regt om zachtkens te mompelen: E pm si mmm! 1
g 1
g l
A ‘
l r
l
j 1

Y ,,,.,,..ï_c,,;,;;t, Y,v. ..,n,_,;n,__,_,_ .,,, .,,_,.«"CQ.?