HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 50

JPEG (Deze pagina), 566.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

l

56 DE EEvoE<;DHE1D vnx DE TWEEDE KAMER.
van 30 October 1866 in het oor fluisteren. En dan,
, sehgnbaar nog meer verbolgen dan zgne tegenstan- l
ders, zal de Minister tier het hoofd opheffen en l
zeggen: "Mgne Heeren, uwe critiek gaat te ver. j
Wg willen u onze personen prgsgeven, maar de hei-
‘ ligeprerogatieven van de Kroon blgven onaangerand.
Als hebben wg gezworen die te zullen handbal-
ven, en gg kunt er staat op maken, wg zullen on-
zen pligt doen, wel wetende dat de kiezers van
F heden nog tot datzelfde trouwe nederlandsohe volk C
behooren, dat op 30 October 1866 zoo plegtig heeft
geprotesteerd tegen elke sohennis van koninklijke
regten." Achter die woorden zal dan het Dagblad
, j in zgn verslag aanteekenen: gzoole óezoegmg op alle j
om/reu, en de vergadering, erkennende de juistheid
vanhet anteeedent door den Minister aangevoerd, zal
eenvoudig besluiten: "De Kamer, gehoord den Mi~
nister, gaat over tot de orde van den dag." In
een woord, het anteeedent zal een valluik zgn, dat,
in den regel gesloten, openspringt als men er op ij
trapt en van het tooneel afvoert elkeen die er op ‘
een gegeven oogenblik belang bg heeft te verdwg­
nen. Alles blgft alzoo gelgk het was: de Ministers
antwoorden als vroeger, alleen dan niet, als zg on-
verantwoordelgk inogten gehandeld hebben; eritiek
in den meest ruimen omvang blgft geoorloofd,
“alleen maar van ’t eritiekste niet." l
Ziedaar, en nu zonder overdrgving, de toekomst i
welke wg te gemoet gaan, als de leer van het mi-
nisterie niogt zegevieren.
i
ï
j K ha-? . i.-;T.i~-l ., l Y A- ,--,..-~i;;~¤.;e ,.,. t-,,_,e,m:_:,. nr,