HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 49

JPEG (Deze pagina), 582.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

i l
r I
ï l
DE BEVOEGDHEID VAN om TNVEEDE iïiiivrnn. 47
li
Minister, op wien het gemunt is, het regeren on- l
l‘ mogelijk maken en zoodoende zgn ontslag uitlok- ‘
l ken. Dit is meer dan controleren, dunkt mij, dit
‘ is doen wat de Koning alleen doen mag. Welnu,
die constitutionele zonde is de zonde van de ge- j
heele Tweede Kamer; de geheele conservatieve partü ,
welke tegen de motie-Keuchenius heeft gestemd, J j
, omvat, zoover ik weet, niet een enkel lid -natuur-
lijk uitgezonderd die in September ll. voor ’t r
eerst zitting namen ­- dat zich niet jaren achter-
een aan dat constitutioneel vergrijp schuldig maakte;
de Ministers van de Kroon , die nu, niet in een oogen-- l
blik van drift, maar na rüp overleg, zooals zij zeggen ,
en met diep besef van de op hen rustende verantwoor-
­ delükheid, de Tweede Kamer van grondwetschennis ,1
beschuldigen, omdat zij eene daad van zuivere con-
trole verrigtte, die zelfde Ministers, voor zoover zij
I vroeger leden waren van de vertegenwoordiging:
Graaf van Zuijlen, Heemskerk, Schimmelpenninck, Q
zg hebben jaren achtereen, stelselmatig en met op- 1
geheven hoofde, medegewerkt tot hetgeen ik voor j
mij niet anders kan noemen dan een inbreuk op het
koninklijk prerogatief. En toen ik eenige maanden t
jl geleden in de Girls die constitutionele zonde veroor-
deelde, toen heeft het brave Dagblml, dat nu moord §
á en brand schreeuwt, mg geantwoord, dat de leer
door mg verdedigd, een ouderwetsche en versleten
leer is, niet meer passende in het nederlandsche mu 1
staatsregt, zooals de redactie van dat blad het hare
lezers onderwijst. Dus: handhaving van de regten
1;
j.
r
g á ig ,_ _ g A w