HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 45

JPEG (Deze pagina), 550.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

i on l·§I‘)V<)PJG])HEIl) VAN om 'l`Wl<)E]')E KAMER. 43
K betrokken is; dat de Grondwet den Koning gemaakt.
l heeft tot opperbestuurder --- hoort gg het wel, tot
. i 0pym·best11111‘de1·- van de buitenlandsche betrekking
en niet gedoogt dat gij hem in de vrüe uitoefe- j
ning züner regten belemmert; dat de niinisteriele K
nota op last van den Koning werd geschreven, _
en dat dus de slagen die gü aan den lasthebbcr
toebrengt, tot op den koninklijken lastgever terug--
j kaatsen?
Li Elders weder -en het Büblad is vol van die epi­ lj
j sodes-zult gg vinden hoe leden van alle kleur en
ä rigting soms met nobele geestdrift de belangen van
verongelijkte ambtenaren in bescherming namen en een j
regen van verwüten uitstortten over den in hun oog
schuldigen Minister. De grieven die men aanvoerde
golden nu eens mannen, die zonder grond bü be-
vordering in de staatsdienst stelselmatig werden j
voorbügegaan; dan mannen die de Minister wille
Q keurig zou hebben afgezet en zonder reden beroofd
van hunne middelen van bestaan; dan weder per- 1
sonen van wie de Regering, bij het ontslag uit ,;
hunne betrekking, niet eens had willen getuigen,
dat zü den staat eervol hadden gediend. Nobelo
· woorden, zeg ik, zijn soms bij die discussiën ge~ l
sproken, woorden die indruk maakten, ook dan nog
Qj wanneer wij met de beschuldiging niet geheel kon~ _‘
den instemmen, want wij gevoelden het levendig, ­ l
dat de leden der Kamer nooit meer en nooit beter
den pligt vervullen, waartoe zij als "goede en ge~
trouwe Staten~Generaal" geroepen worden, dan wan-
t j
l
o 'oe _ e, ‘,_. i- ,~ '