HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 42

JPEG (Deze pagina), 573.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

40 nn nnvonemïmn wm nn rrwnnnn KAMER.
financiën behooren niet minder dan dit tot dezelfde
cathagorie van regeringsregten, of, zoo gij op het
woord gesteld zijt, van koninklgke prerogatieven.
, Zeer zeker, ook de Koning moet vrij zün in de uit- K
oefening van deze regten; hg moet kunnen benoe- j
men wie hü wil, even als hij de geheele uitvoerende
magt moet kunnen leiden op de wijze welke hem
toesehünt meest overeen te stemmen met de belan-
gen van het vaderland. Maar dit alles onder de
voorwaarde die ik noemde: dat namelijk een Minis-
ter medewerke zoo dikwijls van die regeringsreg­
ten wordt gebruikt gemaakt, en dat die Minister
zich verantwoorde voor de vertegenwoordiging. Zoo-
lang deze enkel controleert, blijft zij geheel binnen Eg
‘ de grenzen van de attributen haar door de Grond- E
wet toegekend, terwijl de afkeuring die zü nu en
dan mogt uitspreken, nooit den onsohendbaren Ko- gj
ning, maar altüd en uitsluitend den verantwoorde-
lüken Minister treft. Breng de sohünbaar zoo ver
reikende motie: "de Kamer keurt af de benoeming
_ van Mr. P. Mijer tot Gouverneur-Generaal van Ne-
derlandsoh Indie" in onze gewone taal over, dan betee­
kent zg eenvoudig dit: "De Kamer keurt het af, dat
de Ministerraad den Koning heeft voorgesteld om `
Mr. P. Müer te benoemen tot Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch Indie en dat daarna die raad
door zijne medeonderteekening de benoeming van
gezegden Heer heeft bekraohtigd."
Zoolang men mg nu niet uit de Grondwet bewüst ,
dat het regeringsregt om ambtenaren te benoemen