HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 41

JPEG (Deze pagina), 578.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

l
· <
i nn envonennnrn van nn rwnnnn kniunn. 39
~ l
lleeft de Kamer een Gouverneur-Generaal benoemd? Q
j Heeft zij bij besluit te kennen gegeven, dat deze
Q of gene bepaalde persoon behoorde te worden aange-
l steld , of heeft ook maar een enkel lid er van verre op l
j gewezen ? Neen, dat niet: zg heeft eene benoeming af
. ge/ceztzd, terwijl de Koning eene hem aangeboden
voordragt ter benoeming van den Heer Mger goed-
= keurde; beiden hebben hetzelfde gedaan, met dit r
á onderscheid alleen, dat het juist het tegenovergestelde
was. °Wat men dus ook zegge van het besluit der _-
Kamer, dat het strekt om te doen wat de Koning
E behoort te verrigten, zal zeker moeijelijk worden
ë volgehouden. -
De eenige grief welke alzoo kan overblijven is
deze: dat de Kamer heeft gecontroleerd en veroor-
deeld de uitoefening van een koninklijk prerogatief.
g Ontzettend vergrijp, als of het uitoefenen van die
r eontröle, het uitspreken van die veroordeeling, overal
,j waar het pas geeft, niet juist de reden was waarom
ä wij 75 landgenooten naar de ötaten·Generaal afvaar-
H digen. Wie weet of de zonderlinge verwarring waar-
toe men gekomen is niet dadelijk zou wegvallen, ii
l wanneer men goedvond dat geleerde woord prero- i
gatief - in onze Grondwet niet DCK€Il(].-i]6l‘ zijde ‘
te laten en eenvoudig te spreken van regeringsreg-
· ten. Ja zeker, het benoemen van ambtenaren, hoo- '
gere en lagere, is een regeringsregt des Konings, maar i
het regt om de Kamers te ontbinden, dat van toe- j
zigt te houden op de buitenlandsche betrekkingen,
i op het leger en de marine, op de justitie en de
l
l
' l
‘ _ o ’l