HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 40

JPEG (Deze pagina), 548.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

38 mc nnvonennnw vim DE 'IWVEEDE rmisrmn. K
· i aangaat haar te ontbinden op grond van een besluit
dat zg niet genomen heeft. Maar tegenstanders zgn j
niet spoedig tevreden gesteld: zg spreken van uit- .
vlugten, van vrees om de eigenlijke kwestie die
' hangende is aan te roeren. Welnu, ik zal die ori-
tiek voorkomen, ik zal spreken over een besluit dat
de Kamer niet genomen heeft, en waarvoor zg niet aan-
sprakelgk kan worden gesteld; ik zal doen als r
stond er geschreven: "de Tweede Kamer, afkeu-
rende de benoeming van Mr. P. Mger tot Gouver-
neur­Generaal van Nederlandsch Indie, gaat over
tot de orde van den dag." Die woorden zgn, geloof E
ik, duidelijk en rond, welnu, zg zgn tevens onbe- jg
rispelgk constitutioneel. Als de Kamer waarachtig
meent dat die benoeming de groote belangen van
den staat in gevaar brengt, dan mag, dan moet zg
afkeuren.
Maar op die wgze -­ roept men, en helaas het Q
Ministerie roept meê - worden de regten der Kroon , Ii
eens plegtig bezworen, vertrapt; de Koning verliest
K het regt van zelfstandig handelen, en de vertegen- jj
‘ woordiging maakt zich meester van zgn troon. Zon-
derling, hoe sommige uitdrukkingen als stopwoor- i
den dagen en weken lang van mond tot mond gaan ,
en hare reis maken door het parlement en de druk-
pers, zonder dat iemand er aan denkt een onder- ·
zoek in te stellen naar hare ware beteekenis. De
Kamer zou gekomen zgn op het terrein van de uit-
voerende magt en regten hebben uitgeoefend welke
aan deze laatste toebehooren ? Welke regten zgn dat ? {..