HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 39

JPEG (Deze pagina), 572.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

'
il
` 1
l
om envononnnrn van om rwnnon KAMER. 37
J Wat, bid ik u, heeft die uitspraak te doen met het l
A prerogatief, met het regeringsregt des Konings? Wat
het daarmede te maken heeft? hoor ik vragen. Maar r
ziet gü dan niet dat die motie is onopregt, en blijkt
· het niet zonneklaar uit de toelichting van den voor- l
· steller , dat deze eigenlük iets geheel anders bedoelde ?
Mijne Heeren, de kiesgeregtigden: wij zgn hier te
Leiden gewoon te zeggen - en verrnoedelük wordt j
die gewoonte gevolgd aan alle universiteiten van
Europa -dat de zin van wetten en besluiten moet
worden opgemaakt uit de woorden waarin zü ver- ii
vat werden, wanneer althans die woorden duidelük ,,
zijn. Onder de 39 leden, die het voorstel Keuche-
nius goedkeurden, waren er slechts zeven of acht
die het woord voerden. De overigen stemden zonder
hun gevoelen bloot te leggen, en zult moeite
J hebben te bewijzen, welken bijzonderen zin die der-
tig leden, dat wil zeggen de groote meerderheid,
aan het voorstel heeft toegekend. Wij houden ons dus
aan de duidelüke, ronde hollandsche woorden en
betwisten elkeen het regt, om wanneer de Kamer j
besluit "de gedragslijn van het Kabinet" af te keu- ij
jj ren, te beweren dat de Kamer eigenlijk iets anders J
heeft besloten, om daarna te betoogen dat zij tot het
nemen van dat andere, niet uitgedrukte besluit on-
bevoegd was. Geen juridiscli hoofd, ik zou bijna
durven zeggen geen warhoofd, zal deze bewering
tegenspreken.
Ik zou hier mun betoog over de bevoegdheid van
de Kamer kunnen sluiten en beweren dat het niet il
E ,
i r . . «