HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 38

JPEG (Deze pagina), 547.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

36 DE nnvonennum van nn ·rw1«;EnE KAMER. t
pligting op de Ministers rustende om de Kamers overal i
in te lichten waar zij licht vragen, wanneer althans A
de belangen van den staat niet dringend eisehen dat
I zij zwügen. Wat dunkt u, waarvoor zouden die reg-
ten dienen, als het niet vóór alles was om de Ka- ·
mer gelegenheid te geven, toezigt te houden en ­
critiek te oefenen. Elk lid in het bijzonder heeft
dat regt van eritiek schier onvoorwaardelijk, en gij
zult mij wel op mün woord willen gelooven, vvan~
neer ik er bijvoeg, dat wat elk lid in het bijzon­
der doen mag, ook 39 leden het te zamen mogen
verrïgten.
Nog eens, ik vraag verschooning voor mijn be-
_ toog, dat dunkt mij treffend gelijkt op eene blad-
zijde uit een of ander schoolboek. Maar is het mijn
schuld: als ministers, afgevaardigdirçden en _journa­
listen handelen alsof zij die kinderlijke les nooit ver- J
nomen hadden, dan blijft mg niet anders over dan
nog eens te rcpeteeren. ./iis rcpeáám rlacmá. Komen
wij nu tot de toepassing. `
Den 27SmH September heeft de Tweede Kamer op
voorstel van den Heer Keuehenius afgekeurd --- in
welken vorm doet nu niets ter zake - afgekeurd
wat? "De gedragslün van het Kabinet ten opzigte Q
_ van de uittreding van den Minister van Koloniën,
Mr. P. Mijer." De stijl is verre van sierlijk, maar
de zin duidelijk. Vat ze niet, ik zie geen kans
ze op te helderen. De Kamer zegt, dat het Kabi-
net, dat vvil zeggen, het verantwoordelijk Ministe­
rie, in eene bepaalde zaak niet goed heeft gehandeld.
gi
ë?§
.4

li