HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 37

JPEG (Deze pagina), 554.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

, gi
al
ä
l l
` nn nnvonennnin v.-in nn rwnnnn KAMER. 55 W
lj M
werkelgk bevoegd zgn dergelgke eritiek en derge­
j lgke afkeuring uit te spreken? Of zg daartoe be- lj
j voegd zgn? Maar wat denkt gg dan wel dat de fl
Staten­Generaal eigenlijk te doen hebben? Sinds de l
dagen van het Magna Charta, toen het engelsehe
volk van zgn koning verkreeg, dat eenige aanzien-
ä lgken in den lande zouden worden bgeengeroepen, ·
j om toe te zien dat de vorst zich hield aan de ver- _
bindtenissen, welke hg had aangegaan, tot het jaar
des Heeren 1866, is het doel van elke vertegen- l
woordiging, hier en elders, controle te houden,.eri- ,1
tiek te oefenen. Het regt om mede te werken tot `
het maken van wetten is van veel later dagteeke j
ning, en louter een uitvloeisel van het regt van oon- rl
trole. Kamers zonder wetgevende magt zgn er vele
i geweest, zgn er misschien nog, maar eene vertegen-
i woordiging zonder regt van controle, critiek of reclame `,
jl is, zoover ik weet, nimmer voorgekomen, of het j
moest zgn op de Zuidzee­eilanden.
` Dat nu onze Kamer in het bgzonder de regten
heeft , die tot het wezen van elke vertegenwoordi-
ging behooren, is eene stelling van welker nader
bewijs men mg wel zal willen ontslaan. Ik zou
kunnen zeggen, dat de geheele grondwet gesehre- ‘
ven is met geen ander, met geen hooger doel althans, ,
dan om de uitoefening van die regten mogelgk te Fi
maken. Aan bgzondere hulpmiddelen daartoe is trou- t
wens geen gebrek; ik herinner slechts aan het regt
van petitie bg de Kamer, aan het regt van enquête i
en het regt van interpellatie, voor alles aan de ver-
r
nl