HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 36

JPEG (Deze pagina), 563.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

‘ ä
‘ t
J 34 DE EEvoEeDHEri> van 1>E ‘rwEEnE KAMER. A
t
Welke zgn nu de gevolgen van de ministeriële
verantwoordelükheid? Zü kunnen velerlei zgn. Heeft r
de Minister door de daad waartoe hij medewerkte
vvaardeerbare schade toegebragt , ’t zij aan den staat jj
’t zij aan büzondere personen, dan zal hij welligt
naar de regelen of van eene bijzondere wet of van
het burgerlük regt tot betaling van schadevergoeding ll
worden aangesproken. Heeft hij door die medewer-
king opzettelijk de wetten geschonden of eenig an-
der eigenlük gezegd misdrijf gepleegd, dan zal de
regter hem de straffen opleggen bij de wet bepaald.
Maar zoowel het een als het andere ­~ men begrüpt
het ligt -~ behoort tot de zeldzame uitzonderingen.
Boeven en booswiehten worden niet tot Ministers
gekozen. De grieven, welke men tegen een Minis-
ter aanvoert, zullen wel in den regel hierop neer- i
komen, dat hij uit verkeerd inzigt, onhandigheid, 1
hoogstens uit nalatigheid, maar altijd met de beste E
j bedoelingen van de wereld, heeft gehandeld in strgd
met de wezenlijke belangen van het land. Komen
zulke grieven voor, worden zij in de Kamer geop­
perd, en blükt het dat zij juist zijn, dan zullen of
een enkel lid, of meerderen, of de meerderheid, of
alle leden te zamen eenvoudig constateren, dat er
verkeerd gehandeld is en dat die handeling afken-·
ring verdient. In het uiterste geval zullen zij hunne
grieven aan den Koning mededeelen. Ziedaar de po-
litieke gevolgen van de ministeriële verantwoorde-
lijkheid.
Maar is het nu zoo uitgemaakt, dat de Kamers
al
il