HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 34

JPEG (Deze pagina), 573.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

._, i
I
.l
i 32 DE BEVOEGDHEID VAN DE TWEEDE KAMER.
voor den regter, waarvan de Grondwet op eene an-
dere plaats melding maakt. Maar waarom juist aan J
die soort van verantwoordelükheid zooveel gehecht?
` Wü zullen het weten, wanneer wü een oogenblik bij
de eigen woorden van het artikel stilstaan. J
"lJe Koning is onsehendbaar," dat wil ook zeg- j
gen "onverantwoordelQk." Om welke reden? Omdat ij
het onmogelük anders zün kan. De Koning is sou-
vcrein, de eerste persoon in den staat, en die eerste
persoon kan geen regter hebben, omdat de reg-
ter boven den beschuldigde staat. Wie de Koning
verantwoordelijk verklaart, verklaart tegelijk dat de
regter hooger staat dan hü, en ontneemt dus aan
den vorst het karakter van de souvereiniteit. De i
fransche constitutie bijv., welke den Keizer verant- jQ
woordelük noemt voor het volk, maakt hem in
theorie tot een beambte en het volk tot souverein;
zyne magt moge practisch oneindig veel grooter zijn J
dan die van den constitutionelen Koning, souverein jj
· in den eigenlüken zin van het woord is hij niet.
Het begrip van de koninklijke onschendbaarheid is
dus duidelgk genoeg. Maar zie nu eens het gevolg:
tusschen den vorst en het volk bestaat een grond-
wettig verbond; bij dat verbond hebben wij voor ig
ons de heiligste en onmisbaarste regten bedongen;
zijn wg nu zeker die regten ook werkelijk te zul- bj
len genieten? Wie zal het zeggen? Wij hebben ja
een verbond, maar met hem , die regtens niet tot nale-
ving züner verbindtenis kan gedwongen worden. De
i' woorden "onscl1endbare koning" en “§`€W&ä1'bOl'g'd€
i

@1
i