HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 33

JPEG (Deze pagina), 578.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

gi
DE BEVOEGDHEID VAN DE TXVEEDE KAMER. 31
zoo dikwgls daarop hadden zien schipbreuk lgden, g
dat de Ministers zich verscholen achter de preroga­
Q tieven van de Kroon, die oude Staten-Generaal, nog
nl geheel vervuld met de herinneringen aan het verledene,
{ zg gaven zonder omwegen als hunne overtuiging te r
kennen, dat de eerste voorwaarde om tot eene betere A
i` toekomst te geraken gelegen was in het beginsel,
dat zg in de hierboven aangehaalde woorden ge- i
huldigd hadden. En wat moest dat beginsel zgn?
Vragen wg het hun zelven, want stellers van de l
woorden, kunnen zg zeker ook beter dan anderen
hunne ware beteekenis verklaren. "Niet langer mag, i
­- dus spraken de afdeelingen van de Tweede Ka- Q
mer- "naar het algemeen gevoelen, in onze Grond-
wet de uitdrukking van eene der hoofdvoorwaarden j
van het constitutionele regeringsstelsel ontbreken:
"De Komlug is ovzscáwzrlbamg de Mámisó@2·s zyn ver-
azzáwoorzlely/c. Door de opneming in de Grondwet <
L van die beginselen wordt van zelf het bestaan van
‘ een eigenlgk gezegd Ministerie gewaarborgd .... Af-
gescheiden van de zoo even bedoelde algemeene
staatkundige verantwoordelgkheid, die voor eene l
regeling bg de wet minder vatbaar schgnt, heeft gl
men nagenoeg eenstemmig eene regeling van mi­
nisteriële verantwoordelgkheid bg de wet verlangd, f
beter en vollediger dan thans."
Ziedaar dus de beteekenis van de aangehaalde
woorden: zg moeten vestigen het beginsel van eene
algemeene staatkundige verantwoordelgkheid der Mi- §
nisters, afgescheiden van die verantwoordelgkheid l
J
ïl
ii
l`
3