HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 31

JPEG (Deze pagina), 594.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

»
l
nn Bnvonennnrn vAN DE Twnnon Kkmnn. 29
meerderheid van de Kamer de koninklijke regten
heeft aangerand, maar men vergunne mij dan ook l
deze klagt: Hoe laag, hoe onbegrüpelijk laag is het
peil der constitutionele ontwikkeling in Nederland!
Ketterüen, die aan de jongens van de hoogere bur- l
l gerschool als eene heele fout worden toegerekend, en j
i die geen student in het derde studiejaar zich zoude
veroorlooven, die ketterijen worden in ’s lands hoogste
vergaderzaal luide verkondigd en dagen bediscussieerd,
als golden zg kwestiën, diepe, ingewikkelde kwes­
tiën, waarover tusschen deskundigen nog altijd groot
verschil van meening overblijft. Wat dunkt u, zouden j
wij ook in de kieswet moeten schrüven, dat niemand
tot lid van de Kamer wordt toegelaten, die niet bewüst
dat hij althans een jaar of aan de universiteit of aan l
‘ de hoogere burgerschool de lessen in de allereerste
grondbeginselen van het nederlandsche staatsbestuur
met vrucht heeft bijgewoond? Men vergeve mij den
toon waarop ik schrijf`; ik wil niemand beleedigen, «
maar ik wil nog veel minder in deze dagen, nu het
staatsburgerpligt geworden is dat elk helder en
duidelgk züne meening zegge, ik wil niet dat ook
T maar bü den minsten müner lezers de gedachte zou
­ kunnen wortel schieten, als achtte ik de kwestie
l die wü hier behandelen den eernaam van eene we- Q,
tenschappelijke kwestie waardig. Ik wil u mün ad-
vies met gezag opleggen, en het weinige dat ik
van wetenschappelijke reputatie bezitten mogt, geef
ik zonder schroom als onderpand voor de juistheid ·
van de leer, die ik hier verkondig. Vergeeft mg *'
l
Tl
ë l
1 f`
..,. s , _. .