HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 29

JPEG (Deze pagina), 548.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

DE Mo·r1E~KEUoHEN1Us. 27
die op de hoogte zgn van hunne taak. Maar wat
wg ook doen mogen, wg zullen zeker niet zeggent
Hooge Raad, omdat uw arrest geen steek houdt, ;
daarom zgt gg niet bevoegd arresten te slaan; Tweede
Kamer der Staten Generaal, omdat eene verkeerde
meening hebt uitgesproken, daarom zgt gg niet be-
voegd uwe meening te zeggen. En toch, hier is
iets dergelgks gebeurd. De Tweede Kamer is niet
ontbonden omdat zg verkeerd geoordeeld heeft, maar 5
omdat zg oordeelde; en de vraag welke de kiezers l
op 30 October zullen moeten beslissen, is dan ook
niet: wat denkt gg van de motie-Keuchenius, maar: l
tot hoever reikt het regt van de Kamer? Oordeel
over de motie zoo als gg wilt; noem ze afsohuwe- j
lgk des noods, maar erken dat de Kamer bevoegd E
was die motie aan te nemen. Kiezers van Neder-
land, de beslissing die gg nemen zult heeft geen
wetenschappelgke, maar louter practische waarde. 4
Geen wetenschappelijke, want al mogt gg met ver- `
i pletterende meerderheid de Kamer veroordeelen , ook
niet met algemeene stemmen kan men tot onregt
' maken wat regt is, en de wetenschap ­-- ik sta er
‘ u borg voor ­ zou in vervolg van tgd uw votum
slechts aanhalen als bewgs van uwe onkunde. De
practische waarde van uw besluit zal daarentegen i
onmetelgk groot zgn, want al naarmate gg stemt,
zult gg de Grondwet van Nederland of handhaven f_
of vernietigen.
Ziedaar wat ik u te bevvgzen heb.
i
Cl