HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 28

JPEG (Deze pagina), 572.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

; 26 DE Motrrn-KEUCHENIUS.
lük aan haren triomf zou hebben medegewerkt.
, Maar is dit nu de kwestie, die in deze oogenblikken
moet worden uitgemaakt? Vraagt men den kiezer
‘ om zich daarover te verklaren: of de meerderheid al
of niet juist geoordeeld heeft? Allerminst; de groote
kwestie welke op 30 October zal worden uitgemaakt,
e is geheel vreemd en moet geheel vreemd blüven
j aan de vraag naar de deugden of gebreken van de
motie-Keuchenius. Stelt daarom ~- hoe weinig vlei-
jend het voor mij ook zijn zoude -dat geen enkel
j woord van hetgeen ik tot nog toe zeide, steek
E houdt; stel dat de Heer Mijer onberispelijk heeft
E gehandeld; dat het Ministerie blük gaf van groote
staatsmanswüsheid, toen het juist dien Heer als
j Gouverneur-Generaal voordroeg; dat al hetgeen tegen
l hem in de Kamer werd aangevoerd, kant noch wal
I raakte, en dat dus de meerderheid, in plaats van af
te keuren, dankbetuigingen had moeten rigten aan
j de Regering; - wat dan nog? Hoe zoudt gü con-
cluderen? Gü zoudt eoueluderen, dat de Kamer slecht j
` geoordeeld heeft en dit met mij betreuren. Helaas, l
corporatiën als individuen zgn feilbaar: de Staten- .
l Generaal kunnen slechte wetsontwerpen aannemen .
en voortreffelijke ontwerpen afkeuren; de Hooge
Raad der Nederlanden, als de eenvoudigste kan-
tonregter, kan vonnissen wüzen die niet deugen.
Wat zullen wij er tegen doen? Zooveel mogelijk
ons regt van eritiek gebruiken en voorts, waar wij
kunnen, daartoe medewerken, dat in de Staten-Ge-
neraal als in de regtbanken, enkel mannen komen
r, al