HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 26

JPEG (Deze pagina), 559.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

; 24 nn Morrn-Knuounnrus.
Er is eindelük nog eene laatste grief, en zeker de
, gewigtigste: de Kamer heeft door hare motie van
I afkeuring het kabinet omvergeworpen, althans be-
I ' proefd het te doen. Ik weet van dit alles niets;
voor zoover müne berigten gaan, heeft de Kamer een-
voudig hare afkeuring uitgesproken, cn daarmede
p uit. Dat het Kabinet voor dergelüke afkeuring vlugt,
· moge eene vaste gewoonte zün geworden hier te
lande, het voorstel-Keuchenius heeft die gewoonte
niet in het leven geroepen en kan er dus ook niet
. de schuld van dragen. Ministers doen als de Japan-
nezen: zij executeren zich zelven, ja zü wüzen hun
P eigen doodvonnis. Ik beken, en heb het vroeger
ook elders gezegd, die gewoonte is eene ongeluk-
,i kige; want als op elke politieke overtreding de dood-
i straf staat, dan zal men uit den aard der zaak veel
meer overtredingen door de vingers zien dan inder-
i daad wenschelük is.
Q Maar dit daargelaten; is het nu zoo vreemd, en
K mag vooral de Hollander, die zich nog al op zijne
i rondborstigheid laat voorstaan, het euvel duiden,
verneur­Gcneraal af te keuren, welken vorm zü ook kiezen
moge om die afkeuring uit te drukken. Op die vraag, en die
vraag alleen, moet geantwoord worden, en in het belang der
kiezers zoo eenvoudig mogelijk: met ja of met weert. Voor den
Heer Kemper is naar mijne meening eene duidelijke uitspraak
te meer noodig, omdat zijne geschriften, zooals hij zeker met
niet minder verwondering zal hebben gezien dan ik, nu reeds
worden aangehaald als ondersteunende de theorie, door het
Ministerie in zijn brief van 27 September ontwikkeld.