HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 25

JPEG (Deze pagina), 559.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

DE M0·1?1E­KEU0HnN1Us. 23 f
Een Kamer, die geroepen wordt om mede-wetgever
te zijn, die het geheele staatsbestuur ­- althans tot l
heden - aan hare controle onderwerpt, zal toch j
wel eenvoudig hare eigen meening mogen uitspre-
ken over alle zaken aan haar oordeel onderworpen?
Hoe, op elk uur van den dag mag de Kamer haar
gevoelen in een adres voor den koninklijken troon
brengen, en zg zou het mindere niet mogen: het
neerleggen van haar gevoelen in de notulen harer »
vergaderingen! Men kan beweren, dat die motiën f
overbodig zijn en tot niets leiden - ofschoon ik i
het niet geloof en de ervaring zeker anders leert; -- g
dat adressen aan den Koning beter aan het doel T
beantwoorden, dit alles belet niet dat het minder
doelmatige toch geoorloofd zijn kan. Maar wat hier- j
van ook zy, het hier ontwikkelde moge eene kwes~ ,
tie zijn tusschen den Heer de Bosch Kemper en mij, j
’t is in geen geval eene kwestie tusschen Rege­ j
ring en Vertegenwoordiging. De practijk heeft het j
regt gevestigd, en geen Ministerie heeft het ooit .
geloochend, ja, misschien geen Minister, die niet
vroeger als lid van de Kamer tot deze of gene
motie heeft medegewerkt. Aan het nu aanhangig ,
geschil blijve dus de hier geopperde kwestie geheel g
vreemd. ‘
Ywlè I
l Ik hoop en vertrouw dat de Heer Kemper, wanneer hij in K
het Volksblad de nu hangende kwestie bespreekt, van hetzelfde Q
gevoelen zal wezen en dat hij dus alles zal ter zijde laten wat
die kwestie moeijelijk en ingewikkeld kan maken. De Regering
beweert dat de Kamer onbevoegd is de benoeming van den Gen- 1
J
, l
i
l
. ï ...« . - . _ _ l