HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 23

JPEG (Deze pagina), 561.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

nn iviorin-Knnermnrus. 21 j
de leden van de Kamer gezamenlijk zullen zeggen j
wat tot nog toe tal van leden zonder tegenspraak
als hun individueel gevoelen hebben uitgesproken:
"de gedragslgn van het Kabinet ten opzigte van de
uittreding van den Minister van Koloniën is afkeu­
renswaardig." Wat al grieven heeft men tegen dit i
vooorstel aangevoerd. Het ging niet aan, -- zeggen i
sommigen -­- om hangende de beraadslagingen over
het adres van antwoord zulk eene gewigtige motie i
ter tafel te brengen. Heeren Kiezers, ik ben met u I
van oordeel, dat de wijze van beraadslagen in onze
Tweede Kamer niet als toonbeeld van orde kan l
doorgaan; ik neig zeer over tot uw gevoelen, dat
men in den regel wel doet met niet over twee of l
drie onderwerpen gelgktgdig te handelen. Maar, `
Mijne heeren, deze kwestie raakt de Kamer, niet i
ons. Zg bepaalt eigenmagtig haar wgze van wer-
ken, zooals gg de uwe en ik de mgne.
Men moest in geen geval-- dus zeggen ande- 4
ren ­- zulke motiën met hare ver reikende gevolgen °
behandelen zonder dat voorloopig onderzoek hadde
plaats gehad, of althans tgd van beraad gegeven l
ware. Ook op dit punt stem ik met u in , en ik
geloof in de daad, dat de nieuwe Kamer wel zal i
doen bg het vaststellen van haar reglement van
orde ernstig te overwegen, of er geen middelen te i
vinden zgn om de grondige behandeling en deug-
delijke beslissing van motiën beter te waarborgen
dan tot nog toe. Intussehen, Mgne heeren! ook deze
kwestie blgve geheel ter beoordeeling van de Ka- “
s
Q
‘ r