HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 22

JPEG (Deze pagina), 563.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

i 20 DE M0·rrn­KnUcHEmUs.
te gaan uitvoeren. Een programma uitvoeren in Indie!
j Komt dan een Gouverneur~Generaal tegenwoordig
I programma’s ten uitvoer leggen, in plaats van wet-
ten en verordeningen? ’t Is waar, de vrijheid van
I beweging aan dezen hoogen ambtenaar toegekend
Y is groot, maar de uitvoering van het koloniaal pro-
gramma zal toch wel toebehooren of aan den Koning
l of aan de geheele Wetgevende Magt. Ware eenmaal
het programma van den Heer Mijer wet geworden,
en had deze dan beweerd dat hü, de schepper van
; de wet, meer dan iemand anders in staat was haar
l in Indie overeenkomstig haren waren geest ten uit-
‘ voer tc leggen, geen sterveling zeker zou de regt-
i matigheid van zulk eene bewering hebben ontkend.
Maar te zeggen dat men in Indie een regeringsprogram-
ma gaat uitvoeren, dat Nederland zelfs nog niet kent,
en daarbij op te merken, dat de Heer Trakranen hier,
I even goed als de Heer Mijer zelf, kan uiteenzetten,
l wat de Heer Mger eigenlijk bedoelt, ziedaar eene
' bewering die niet ligt onder de klennnende argu-
menten zal worden gerangschikt. Zoo scheen ook
de Kamer te oordeelen: de leden bleven afkeuren,
veroordeelen, berispen, treuren. De harmonie was
ook nu nog ongestoord: de Kamer achtte de han-
delwijze van het Ministerie afkenrenswaardig; al-
thans niemand stond op om eene tegenovergestelde
meening te verdedigen.
Ik kom eindelijk aan de derde phase van dekwes-
tie: de motie-Keuchenius, en daarmede aan de bron
van cindelooze vcrivarring. Wat wil die motie? Dat