HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 21

JPEG (Deze pagina), 568.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

_ DE Morris-KEUcHEN1Us. 19
"toen een Ministerie­Mijer. Natuurlijk dat, toen men ä
"meende het gevaar verdwenen te zgn, de gor-
"dijn werd weggenomen en de benoeming van den j
"Heer Mijer tot Gouverneur-Generaal volgde. Dit was,
"mijns inziens, eene politieke fout; eene fout onge-
"twijfeld zonder kwade of oneerlijke bedoelingen ge- I
"pleegd." Een vriend kan niet veel meer zeggen, l
of duidelijker afkeuren wat gebeurd. is. Het toe-
schuiven en heropenen van gordünen moge eene 4
onmisbare voorwaarde zijn voor het welslagen der j
operatiën van de gebroeders Davenport, aan de
operatiën van een nederlandsch Ministerie behoort I
het vreemd te blijven.
En wat zeide nu de Regering tot hare verdedi- l
ging? Eenvoudig dit: "de Heer Trakranen , de nieuwe `
Minister, heeft het programma van zijn voorganger
geheel overgenomen, en deze gaat het nu in Indie
zelf uitvoeren. Kan men eene meer doelmatige schik- ,
king uitdenken? Ik zou willen dat ik hier over de ‘
pen van een Jeremias Bentham beschikken kon om
het zinledige van een dergelüke verklaring duidelük J
ten toon te stellen. Wat zich in parlementairen stijl l
al niet zeggen laat! Verbeeld u, een programma, dat
de Heer Müer jaren achtereen vruchteloos duidelijk
trachtte te maken aan de vertegenwoordiging, wordt,
hoe ontzaggelijk ingewikkeld het ook zij, in weinig
uren zóó volledig medegedeeld aan den Heer Tra- ij
kranen, dat deze er volkomen een mede is geworden.
En waartoe die overdragt? Opdat de lleer Mijer ge-
legenheid zoude hebben zelf zijn programma in Indie j
2=¥=

i

.t__ ..,. W r I