HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 20

JPEG (Deze pagina), 582.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

E 18 nn MoTrn­KnUoHnN1Us. .
de tweede phase van het proces: de Heer Mijer
’ wordt losgelaten en het Ministerie aangegrepen.
j Is de logische gevolgtrekking welke men maakte
te stout geweest? Zeker niet naar het oordeel van
R de leden der Kamer, getuige het feit, dat niet een
enkel lid is opgestaan om te zeggen: "M§ne heeren,
j _, de Regering verdient geen blaam hoegenaamd? Allen
die het woord voerden, hebben het gedrag der Re-
gering of in zeer ronde woorden of in meer bedekte
termen afgekeurd; de zachtzinnigste - namelük
j zachtzinnig tegenover de vrienden, want in meer
~ algemeenen zin ware het epitethon zeker zonderling
I gekozen - de zachtzinnigste, namelijk de Heer de
Brauw, heeft dit gedrag althans betreurd. lk zal niet
g wijzen op de woorden van hen, die tot de erkende
A tegenstanders van dit Kabinet behooren, niet eens
Q op de woorden van de zoogenaamde onpartijdigen,
j maar enkel op het gevoelen va11 Baron van Zuylen van
S Nyevelt, zeker een der hechtste steunpilaren van de
3 tegenwoordige Regering. Naar het oordeel van dezen
j afgevaardigde had het Ministerie reeds dadelijk bij
. zijn optreden den Heer Müer naar Indie moeten zen-
I den. Waarom was dit niet gebeurd? "Omdat," dus
antwoordt de spreker, "er in de zamenstelling van
"het Ministerie, zooals reeds spoedig bleek, iets was
"dat zekere ongerustheid verwekte. Om nu die onge-
"rustheid te doen bedaren, om datgene, wat van zekere
"zijde in dit Ministerie aanstoot scheen te geven, te
"bedekken, werd de Heer Mijer als eene soort van
"gord§n daar voorgeschoven. Het Ministerie heette