HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 19

JPEG (Deze pagina), 578.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

i; i
j DE Morrrn-KEUCHENIUS. 17
j blijven; maar men kon, zoodra het verlangen om j
j heen te gaan werd geopenbaard, antwoorden: "G§
v gaat niet zonder ons. Uw persoon is als het ware ons i
levend programma, veel meer dan de weinige dub- i
j belzinnige woorden, vroeger door u in de Tweede
Q Kamer uitgesproken; zonder u zijn wij als Ministers _
i ook zonder ratsoa d’otro, want zonder u kunnen wij
· de taak niet uitvoeren, die, zooals wij te zamen 4
plegtig verklaarden, het doel was van ons optreden i
i als Regering." Of acht men dien eisoh te streng: in i
5 elk geval had het Ministerie met de geheele publieke
., meening van Nederland den Heer Mijer een deser-
teur moeten noemen, die de vanen verlaat juist op
het oogenblik dat de strijd beginnen zal. Maar l
niets van dit alles; integendeel, de man die naar
de conscientie ook van vrienden en medestanders, j
onwaardig handelde, is door het Ministerie ge-
kroond als den waardige bg uitnemendheid; het
moeüelijkste staatsambt in Nederland, het ambt dat
voor alles aan hem die het uitoefent groote zede­ nl
lüke kracht vraagt, dat ambt is gegeven aan iemand
die op het eigen oogenblik zijner benoeming op af-
doende wijze bewees dat die groote zedelüke kracht ;
hem allerminst eigen is. ln een woord, omdat het j
· gedrag van den Heer Müer naar het algemeen ge- {
i voelen afkeuring verdient, en omdat het Ministerie
is geweest niet enkel het werktuig waardoor de Heer Q
Müer heeft kunnen doen wat allen afkeuren, maar
ook het gezag dat hem boven allen kroonde en troonde ,
I daarom verdient het Ministerie afkeuring. Ziedaar
2 Q
t
. E
Y