HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 18

JPEG (Deze pagina), 554.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

l
lb nn Aiori1«1-1<1·111e111·;Nu1s. j
, staat vast, ll2l.êl,l` ik 1110011, dat V2.Ill1CCl` Mr. Mger j
werkelijk naar Indië vertrekt, zgn toestand al-
I daar waarlgk niet bengdenswaardig zal wezen. è
Onder den indruk van de politieke en zedelgkene-
derlagen hier geleden, komt de 11ieuwe landvoogd
· in Indië te midden van eene maatsehappg, sinds
1 h lang ongunstig ten Zljllêll aanzien gestemd. Aan zgne
uitrusting, hoc kostbaar ook, ontbreekt wat elke á
(louverneur-Generaal boven alles noodig heeft, maar j
wat hg voor geen geld koopen kan: groot en on- 1
betwist zedelgk gezag. Wie weet, op de algemeene F
ï seeretarie te Batavia is misschien meer dan een _,
comniies te vi11de11, die onder de gegeven om-
I standigheden niet lllCl§ den Heer lllger zou willen
l ruilen.
; Maar genoeg hiervan. Gonstateren wg alleen,
i dat er tot dusverre geen zweem van eenig verschil
à valt op te merken: volkomen eenheid van inzigt,
, volmaakte harn1o11ie bij alle organen V2Ll1 de open-
bare lllêülllllg. Het gebeurde komt n11 ter sprake in
g de Tweede Kamer van de Staten­Generaal, bg ge-
l legenheid dat die Kamer zich bezig houdt met het-
; vaststellen van een adres van antwoord op de tr0o11-
’ rede. Wg hebben n1et den Heer Mger niet te ma-
ken, zegt men daar, maar 1net het ministerie, en ­
; hoe heeft dat ministerie zich in dit geval gedragen? `
l Het heeft mogelgk gemaakt dat wat wg allen af-
1;, keuren. Het had slechts niet te willen, en het nn
ç gebeurde ware niet gebeurd. Zeker, men käll een
; amhtgenoot die heen wil gaa11 niet verpligten te _
l
1
·
I