HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 16

JPEG (Deze pagina), 556.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

vr H l

i 14 uw MK)'l‘Il·l­1{l‘lUUIIENIUS. Q
noodo ook , hot work van don togonvootcr word ovorgo-
‘ nomon, bohoudons onkclo wgzigingon, on daarondor
i i oon paar van groot gowigt. En wat dood do Twoodo
Kamor? Zü vorwiorp do kapitalo wijzigingon on
; nain hot ovorigo aan, dat wil zoggon hot ontvvorp~
Mijor, bohalvo juist dat wat allocn van Müor kwam.
i Naar hot oordool van soxnmigcn, had roods dit ro-
sultaat don Ministor mooton doon bosluiton om don
Koning oorvol ontslag to vragon. Do Hoor Mijor
oordooldo ochtor andors, on ik goloof mot rogt: hij
bloof vvorkon niot alloon, maar schoon mcor dan `
ooit in grooto planncn voor do tookomst vordiopt, -
gotuigo do zoor uitvoorigo rodc bij do bohandoling
van dozolfdo bogrooting in do Eorsto Kamor uitgo-
E sprokon. Nooit had do Ministor rnoor bolofton go-
daan, nooit broodor uitoongozot vvat züno politiok
= voor do tookomst zün zoudo. Hot oogonblik schoon
‘ dus aan to brokon , Waarop hot novolachtig programma
1 oindolük zou vvordon uitgovoord. Maar vvio zoo don- »
I kon mogt, rokondo andors dan do Hoor Müor; to
p golijk mot hot rolaas van zijno laatsto grooto rodo­
3 vooring ontving hot publiok do tijding van zijn af- i
trodon: do Ministor van Koloniën was statig aan
do wostorkinimo ondorgogaan, om daags daarna mot
grootcr luistor dan ooit als G~ouvornour­Gonoraal aan J
don oostolijkon horizont to horrüzon.
Ziohior, indion ik ing niot bodriog, oono oonvou- E
E digo uitoonzotting van gobourdo foiton: ik wil dio §
foiton niot in l1ot broodo booordoolon: niot omdat l
ik or togon opzio ook hior voor miino mconing uit
E
l