HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 15

JPEG (Deze pagina), 558.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

`
nn Morris-1;nuc1i1«1¤n’s. 13;
wonder: alle indische programmas, door wie ook j
voorgedragen, loopen ten slotte altijd op hetzelfde Y
uit: men zal de gouvernements cultures handhaven H
{ en te gelijk de particuliere industrie bevorderen.
Natuurlijk, want zoowel het een als het ander is
verpligtend volgens de wet; maar dergelijke verkla- l
ring geeft dan ook geenerlei antwoord op de alleen
belangrijke vraag: hoe zal men die twee eischen N
kunnen vereenigen en harmonie scheppen daar, waar
zoovelen onverzoenlüken 'strüd meenen op te merken ?
’ Geen programma misschien kan het uitwijzen: men l
moet op daden wachten, want de kwestie welke het
hier geldt is eene kwestie minder van beginselen dan t
van toepassing. Wie weet, de Heer Mijer, die in zijne
politieke loopbaan met de beide uitersten kennis X
maakte, zou misschien beter dan een ander kunnen
bepalen waar het juiste midden eigenlgk liggen moet. l
Welke waren nu de daden van den nieuwen Mi-
nister? Hij vond van zijn ambtsvoorganger een reeds
r bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakte begroo-
ting voor Indie, en wel de eerste die door de wetge-
vende magt in Nederland zou moeten worden vast-
gesteld. Het was een hoogst belangrijke voordragt, u
misschien meer dan eenige andere geschikt om van
de wezenlijke bedoelingen des ministers in haren ge- l
heelen omvang te doen blijken. Natuurlijk was de
voordragt van de Putte weinig in den geest van
den Heer Müer: hij had ze gaarne geheel omge- l
werkt, maar wat te doen? De tüd drong, en aan Q
’ geheele omwerking viel alzoo niet te denken. Hoe V
s
1
i
E r i I