HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 13

JPEG (Deze pagina), 436.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

~_ 11
Kamer niet bevoegd zou zgn geweest tot het wel-
bekende votum van afkeuring, door haar den 27St€“ j
, September ll. uitgebragt; en alleen op de juistheid
l van die bewering komt het aan. Intusschen, men
heeft in die hoogst eenvoudige vraag zoo velerlei
betrokken, dat daaraan ten eenemale vreemd had
_ behooren te blijven; men heeft reeds zoo dikwijls
de kwestie van de billgkheid van het votum ver­ I
ward met de kwestie van de competentie van deu
regter die oordeelde, dat het niet meer mogelük I
» is de twee onderwerpen volkomen van elkander te · i
scheiden. De taak welke ik te vervullen heb, be-
staat voor zeven achtsten gedeelte daarin, om de
eenige kwestie, welke de kiezer zal moeten beslis~ j
sen, los te maken van allerlei beschouwingen en
overwegingen, daaraan meer of minder willekeu­ I
rig toegevoegd, en dit, althans gecleeltelük, met geen
ander doel dan om ingewikkeld voor te stellen, wat j
op zich zelf hoogst gemakkelük te beslissen is. Vóór I
alles daarom een woord over
nn Moïrrn-KBUoHEN1Us.
_,_,_____- I
I
* I
I
I
I
l I