HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 12

JPEG (Deze pagina), 527.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

_ 10 Mm
dat staatsregt, dat ik geroepen word aan Leiden’s
j Hoogeschool te onderwüzen. Ware de kwestie inge-
wikkeld en moeijelük, ik zou de eerste zün om aan 1
meer bevoegden het woord te laten; maar nu zü V
‘ louter geldt het ABC van mijne wetenschap, meen
` ik, tot bewijs van het tegendeel geleverd. wordt,
mij te mogen rangschikken onder hen die dat al-
phabet kennen. "Maskers af!" heeft men geroepen,
en uit den grond müns harten stem ik met dien uit-
. roep in. Ja maskers af I want het ellendig maske-
”' radespel, dat zoolang reeds voortduurt, bedreigt onze »
ecr en goeden naam. Maskers af! want de dampkring
waarin wij tegenwoordig leven is een verpestende,
welke het zedelijk gevoel van de natie dreigt te
verstikken. Nu de crisis niet langer te keeren is,
moge zij althans daartoe leiden, dat het onheilige
vuur, van alle kanten ontstoken, eindelijk worde
gebluscht, en dat waarheid en volkomen waarheid
in het staatsbeleid terugkeere. Wü kunnen op den
weg in den laatsten tijd bewandeld, niet lang meer
voortgaan, zonder onze constitutionele vrijheid in
gevaar te brengen.
Ik wensch achtereenvolgens drie onderwerpen te
bespreken:
1>E MOTIE~KEUOHENIUS,
HET BESLUIT VAN DE KAMER,
DE ONTBTNDTNG.
Streng genomen hebben wij hier alleen te doen met
het tweede onderwerp. De ontbinding van de Tweede
Kamer is een uitvloeisel van de bewering, dat die j