HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 10

JPEG (Deze pagina), 564.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

8 -­- ‘i `
voor zoover ik weet, dat eene nederlandsche Rege-
. ring aan de nationale vertegenwoordiging de be- i
schuldiging van grondwetsohennis openlijk in het aan-
` gezigt werpt. "Wü ontvangen en huldigen, in naam
“van het nederlandsohe volk en krachtens de grond- *,
"wet, U als Koning; wg zweren, dat wü uwe on- i
"sehendbaarheid en de regten uwer kroon zullen
"handhaven; wij zweren alles te zullen doen wat
"goede en getrouwe Staten-Generaal schuldig zijn te U
"doen." Dus spraken de v0lksvertegenwoordigers die .
, Willem IH huldigden, en aan dien huldigingseed .
blüven al hunne opvolgers gebonden. Welnu, te oor-
deelen naar hetgeen de Ministers thans aan den
Koning schrijven, hebben 39 leden van de Tweede
Kamer, niet in overüling of uit kortzigtigheid, maar
na herhaalde en ernstige waarschuwing, dien eed
geschonden door te vernietigen wat zü beloofden te zul-
len handhaven. De beschuldiging is zeker geoorloofd,
want, men heeft het teregt gezegd, ook de Ministers
moeten waken voor de regten der kroon. Maar is de be-
wering juist, en heeft dit Ministerie voor zün gevoelen
zoo goede en afdoende gronden, als de minst be--
daclitzame Regering hebben moet, wanneer zü met
een manifest als in den brief van 27 September ligt
opgesloten, den koninklijken troon nadert?
Heeft de Tweede Kamer schuld ? Ziedaar de vraag,
welke ik mg voorstel in deze bladzüden te bespre-
ken, zoo duidelyk en zoo volledig als mij mogelijk
zün zal in de weinige uren, welke ik, te midden
van allerlei beroepsbezigheden, voor die taak kan